ما خواستار یک اقتصاد سالم و غیروابسته هستیم. شاه اقتصاد ایران را فلج کرده است و همۀ مخازن ما را در اختیار شرق و غرب ـ بخصوص امریکا قرار داده است. ما با این مبارزه کرده و هرگز اجازه نمی‌دهیم تا هستی ما را غارت کنند. ما در تمام زمینه‌های اقتصادی یک انقلاب واقعی خواهیم کرد. … ولی منکر این معنی نیستیم که پس از پیروزی، با بحرانهای شدید اقتصادی مواجه خواهیم بود. ولی به امید خدا شکستهای اقتصادی دوران پهلوی را جبران خواهیم کرد.

 

بستن
بستن