یکی هم راجع به مبارزه با بی‌سوادی بود و اینها وقتی رفتند معلوم شد که مبارزه‌ای نکردند. بله آن کاری که کردند این است که باسوادی را نگذاشتند ترقی بکند، نه بی‌سوادها را سواددار کردند. … می‌دانم که بی‌سواد زیاد هست. سوادی که می‌گویم یعنی همین سواد خواندن و نوشتن و این چیزها. آن هم که ما می‌خواهیم که همۀ ایران ان‌شاءاللّه‌ سواد پیدا بکنند.

بستن
بستن